ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pachara Nails en een cliënt waarop Pachara Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

INSPANNINGEN Pachara Nails

Pachara Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand de wetenschap. Pachara Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Pachara Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Pachara Nails 50% van de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Pachara Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd bij Pachara Nails arriveert, mag Pachara Nails de afspraak annuleren en 50% van het afgesproken honorarium berekenen. Pachara Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

TARIEVEN EN BETALING

Pachara Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Pachara Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met pin te voldoen. Uitgezonderd hierbij de afspraak wanneer er per bankoverschrijving betaald wordt. Betaling in termijnen is uitsluitend na overleg met Pachara Nails mogelijk

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Pachara Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pachara Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. Pachara Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. Pachara Nails behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pachara Nails zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

GEHEIMHOUDING

Pachara Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pachara Nails verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

AANSPRAKELIJKHEID

Pachara Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pachara Nails is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pachara Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

GARANTIE

Pachara Nails geeft de cliënt garantie op de behandeling (één week) en de producten. Deze garantie vervalt indien:

● De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio, zonder vooroverleg met Pachara Nails.
● De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
● De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.
● De cliënt andere producten dan de door Pachara Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
● De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, niet heeft opgevolgd.
● De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
● De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Bij beschadiging van de nagels binnen de garantieperiode zal Pachara Nails deze schade kosteloos en op afspraak repareren. De nagel dient vooraf wel beoordeeld te zijn door Pachara Nails. Indien de cliënt niet op aanbiedingen voor een vernieuwde afspraak om de nagels te herstellen kan of wil komen, vervalt eveneens de garantie en een mogelijke reclamatie bij Pachara Nails.

NAIL ART

Indien Pachara Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nailartontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Pachara Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Pachara Nails, deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

BESCHADIGING & DIEFSTAL

Pachara Nails heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pachara Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

RECHT

Op elke overeenkomst tussen Pachara Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens gepubliceerd en na te lezen op de internetsite van Pachara Nails, https://123nails.nl In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]